Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu Coagulation Reference

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu Technoclone Coagulation Reference (cho Ceveron alpha) là huyết tương hiệu chuẩn để sử dụng trong phân tích đông máu. Các giá trị kiểm soát độ chính xác được đưa ra cho các xét nghiệm đông máu, các yếu tố đông máu đơn lẻ và các chất ức chế trong phạm vi bình thường.

Tài liệu tham khảo về đông máu có thể được sử dụng cho:

  • Thiết lập các đường chuẩn cho các thử nghiệm sàng lọc.
  • Thiết lập các đường chuẩn cho tất cả các hệ số đông máu cho trong bảng.
  • Kiểm soát độ chính xác cho tất cả các xét nghiệm sàng lọc, tức là thời gian prothrombin (PT), thời gian thromboplastin một phần (aPTT), thời gian thrombin (TT) và xác định fibrinogen (Clauss) trong phạm vi bình thường.
  • Kiểm soát chính xác tất cả các thông số được liệt kê trong bảng.
RT*
RT* (Ceveron® alpha) Sample Tray
4 hours 4 hours